Mercedes AMG GT Roadster

520
Mercedes AMG GT Roadster 2

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘJak wspo­mi­na­li­śmy tutaj, Mer­ce­des pla­nuje budowę super­cara z sil­ni­kiem umiesz­czo­nym cen­tral­nie, jed­nak w mię­dzy­cza­sie cze­kają nas pre­miery kolej­nych ewo­lu­cji AMG GT. Jedną z nich ma być Mer­ce­des AMG GT Road­ster, któ­rego ren­der może­cie zoba­czyć w gale­rii.

W wywia­dzie, który przy­ta­cza­li­śmy tutaj, Tobias Moers przy­znał, że cabrio od AMG zade­biu­tuje w tym roku, nato­miast pierw­sze egzem­pla­rze tra­fią do klien­tów w 2017 roku. Ponadto oprócz wer­sji stan­dar­do­wej i S, road­ster ma otrzy­mać dodat­kową wer­sję. Plotki mówią o tym, że AMG GT Road­ster ma być dostępny w wer­sji R tak, jak to ma mieć miej­sce w przy­padku AMG GT Coupe.

Co myśli­cie o tym ren­de­rze Mer­ce­desa AMG GT Road­ster? Daj­cie znać w komen­ta­rzach! My się przy­zna­jemy bez bicia, że według nas jest bar­dzo zachę­ca­jący!