Mercedes AMG GT Roadster

849

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘMer­ce­des AMG GT Road­ster został po raz pierw­szy sfo­to­gra­fo­wany na testach dro­go­wych! Kiedy pre­zes AMG potwier­dził, że Niemcy pra­cują nad otwartą wer­sją AMG GT, było kwe­stią czasu aż zoba­czy auto na testach.

Jak widać, na zdję­ciu auto będzie wypo­sa­żone w miękki dach, co pozwoli na oszczęd­ność na wadze auta.

Ponadto, prze­pro­jek­to­wany został tył auta, ponie­waż konieczne był umiesz­cze­nie na bagaż­niku 3 świa­tła stop.

Na począ­tek auto będzie dostępne w dwóch wer­sjach zwy­kłej i S, roz­wi­ja­ją­cych odpo­wied­nio 456 KM i 503 KM. Być może Mer­ce­des zde­cy­duje się wypro­du­ko­wać w przy­szło­ści także wer­sję R.

Cze­ka­cie na pre­mierę AMG GT Road­ster?Mercedes-Benz AMG GT R Roadster2Mercedes-AMG-GT-Roadster-rendering-2 Mercedes-AMG-GT-Roadster-rendering-1