Mercedes AMG GT Roadster

621

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘMer­ce­des odsło­nił długo ocze­ki­waną wer­sję road­ster swo­jego fla­go­wego modelu AMG GT. Oprócz zwy­kłej wer­sji — Mer­ce­desa AMG GT Road­ster, Mer­ce­des zde­cy­do­wał się wypu­ścić bar­dziej rasową wer­sję o ozna­cze­niu GT C Road­ster.

Oby­dwa modele wypo­sa­żone w 4-litrowy sil­nik V8 twin-turbo sto­so­wany w wer­sjach coupe. Wer­sja pod­sta­wowa ofe­ruje 469 KM, pozwa­la­ją­cych roz­pę­dzić się do setki w równo 4 sekundy, nato­miast GT C Road­ster roz­wi­ja­jący 547 KM roz­pę­dza się do setki w 3,7 sekundy. GT C Road­ster roz­pę­dza się do 319 km/h.

Nie są to osza­ła­mia­jące liczby, ale trudno spo­dzie­wać się wię­cej, bo nie tylko pręd­kość przy­świeca Mer­ce­de­sowi przy budo­wie swo­ich aut. Ponadto, jak na auto typu cabrio i w ten prze­dział cenowy jest to wynik cał­kiem przy­zwo­ity.

Prze­cho­dząc do naj­waż­niej­szego punktu pro­gramu — dachu — trzeba przy­znać, że Mer­ce­des zro­bił kawał dobrej roboty. Skła­da­nie dachu zaj­muje tylko 11 sekund, a całą pro­ce­durę możemy prze­pro­wa­dzić przy pręd­ko­ści 50 km/h! Dach jest oczy­wi­ście miękki, ze względu na oszczęd­ność wagi. Mer­ce­des ofe­ruje trzy koloru dachu — czarny, czer­wony i beżowy.

Co cie­kawe, bar­dziej rasowa wer­sja C jest cięż­sza od stan­dar­do­wej wer­sji road­ster aż o 65 kg i osiąga wagę 1660 kg.

Publiczny debiut tego auta pla­no­wany jest na Motor Show w Paryżu.

Jak Wam się podoba? Jest bar­dzo podobny do ren­deru, który poka­zy­wa­li­śmy Wam jakiś czas temu tutaj.