Mercedes Benz C63 AMG Cabrio

772
Mercedes Benz C63 AMG Cabrio 2

Mer­ce­des Benz C63 AMG Cabrio został zapre­zen­to­wany na nowo­jor­skich tar­gach moto­ry­za­cyj­nych. Dostępny zarówno w wer­sji C63, jak i C63 S jest potwier­dze­niem, że Mer­ce­des mimo wpro­wa­dze­nia wer­sji AMG z sil­ni­kami V6, nie zamie­rza rezy­gno­wać ze sto­so­wa­nia sil­nika V8 w swo­ich topo­wych pro­duk­tach.

Mer­ce­des Benz C63 S AMG Cabrio jest nieco szyb­szy od C63 AMG. 4-litrowy sil­nik V8 pra­cu­jący w oby­dwu pro­du­kuje 503 KM (BHP) w wer­sji S i 469 KM (BHP) w wer­sji stan­dar­do­wej. Dzięki temu, C Klasa AMG Cabrio roz­pę­dza się do 100 km/h odpo­wied­nio w 4,1 sekundy i 4,2 sekundy, co przy wadze 1925 kg (1910 kg w wer­sji bez S) jest bar­dzo dobrym rezul­ta­tem.

Moc prze­ka­zy­wana jest za pomocą 7-stop­nio­wej, auto­ma­tycz­nej skrzyni AMG Spe­ed­shift wyłącz­nie na tylne koła.

Dach można skła­dać przy pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 50 km/h

Co sądzi­cie o tym Cabrio?