Mercedes-Benz E-Klasse Coupé; 2016; Exterieur: designo kashmirweiß magno, Edition 1, AMG Line, Night Paket // Mercedes-Benz E-Class Coupé; 2016; exterior: designo cashmir white magno, Edition 1, AMG Line, night package,

Podoba ci się “eska” Coupe, lecz jest zbyt droga? C-Coupe zbyt cia­sne? Mer­ce­des wła­śnie poka­zał samo­chód dla cie­bie. Nowa E klasa Coupe, gar­ściami czer­pie ze sty­li­styki, więk­szej i droż­szej S klasy. Zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

Nowe E-Coupe jest nieco więk­sze od poprzed­nika, przez zasto­so­wa­nie cał­kiem nowej płyty pod­ło­go­wej zna­nej z sedana. Dzięki temu wygo­spo­da­ro­wano wię­cej prze­strzeni w kabi­nie, co ozna­cza, że na pokła­dzie w kom­for­to­wych warun­kach oprócz kie­rowcy pojadą trzy dłu­go­no­gie pasa­żerki.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Wnę­trze typowo luk­su­sowe Mer­ce­de­sowe. Wyso­kiej jako­ści skóry, drewno, szczot­ko­wane alu­mi­nium, car­bon. Do koloru do wyboru. Oprócz tego znany już z innych modeli sys­tem z ekra­nem o prze­kąt­nej 12,3 cala, ste­ro­wany z touch­pada, wraz z Apple Car­Play oraz Android Auto.

Za świetną widocz­ność w nocy odpo­wia­dają przed­nie lampy Mul­ti­beam LED. Po 84 ledy w każ­dej z lamp, dają jasne pre­cy­zyjne świa­tło, przy czym nie ośle­piają kie­row­ców jadą­cych z naprze­ciwka, a także sys­tem Night Vision znany z S klasy.

Wraz z pre­mierą nowej E klasy Coupe, naj­praw­do­po­dob­niej zade­biu­tuje nowa jed­nostka R6, o któ­rej pisa­li­śmy tu: http://carnews.pl/powrot-legendarnych-rzedowych-szostek/, jed­nakże w dniu pre­miery (przy­naj­mniej w Wlk. Bry­ta­nii), do wyboru będą dwa die­sle i jeden ben­zy­niak o mocach od 191 do 328 KM.

  • E220d Coupe 2,0 R4 Die­sel 191KM
  • E300 Coupe 2,0 R4 Turbo 242KM
  • E400 4Ma­tic Coupe Twin­Turbo 3,0 V6 328KM

Wszystko spa­ro­wane wraz z 9-stop­nio­wym auto­ma­tem. Za kom­fort odpo­wiada zawie­sze­nie Direct Con­troll o 15mm niż­sze niż w Seda­nie. Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych opcją będzie Dyna­mic Body Con­trol — zawie­sze­nie o regu­lo­wa­nej sile tłu­mie­nia w zakre­sie Com­fort, Sport oraz Sport+. Perłą w koro­nie jest zawie­sze­nie pneu­ma­tyczne AIR Body Con­trol. Po 3 mie­chy o róż­nej wiel­ko­ści przy każ­dym z kół tyl­nej osi oraz po dwa z przodu, roz­piesz­czą kom­for­tem i przy­bliżą E klasę do S klasy. Z tym sys­tem można podró­żo­wać w aż pię­ciu róż­nych try­bach: Com­fort, Eco, Sport, Sport+ oraz Indi­vi­dual.

Ofi­cjalna pre­miera na salo­nie w Gene­wie.