Mercedes E Klasa 43 AMG

939
Mercedes-AMG-E-43 8

Mer­ce­des wydał komu­ni­kat, w któ­rym infor­muje o pierw­szej E Kla­sie z rodziny AMG. Pierw­sze egzem­pla­rze będą dostar­czone do nowych wła­ści­cieli już we wrze­śniu. Mer­ce­des E Klasa 43 AMG rekla­mo­wana jest, jako auto dostar­cza­jące impo­nu­jące odczu­cia z jazdy połą­czone z eko­no­mią i wydaj­no­ścią.

Mer­ce­des E Klasa 43 AMG został wypo­sa­żony w 3-litrowy sil­nik V6, wspo­ma­gany przez dwie tur­bo­sprę­żarki. Moc prze­ka­zy­wana jest na wszyst­kie koła za pomocą 9-bie­go­wego auto­matu (9GTRONIC). Sil­nik roz­wija moc 401 KM (hp). Dzięki temu auto roz­pę­dza się do 100 km/h w 4,6 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna została ogra­ni­czona elek­tro­nicz­nie do 250 km/h. Śred­nie spa­la­nie dekla­ro­wane jest na 8,3 l na 100 km. Napęd został roz­ło­żony w sto­sunku 31:69 odpo­wied­nio na przód i tył.

Nowa skrzy­nia bie­gów została wypo­sa­żona w funk­cję wie­lo­krot­nej reduk­cji bie­gów oraz funk­cję double-dec­lutch (tylko w try­bie sport i sport plus). Przy usta­wie­niu zmiany bie­gów za pomocą łopa­tek, auto nie zmie­nia samo­dziel­nie biegu przy osią­gnię­ciu limitu.

Zawie­sze­nie opiera się na sys­te­mie AIR BODY CONTROL i zostało tak zapro­jek­to­wane, aby uzy­skać jak naj­lep­szą zwin­ność w zakrę­tach. Dzięki sys­te­mowi Adap­tive Dam­ping Sys­tem mamy  rów­nież do wyboru 3 tryby zawie­sze­nia : Com­fort, Sport i Sport Plus.

Z zewnątrz E Klasa 43 AMG otrzy­mała bar­dziej agre­sywne zde­rzaki oraz (naszym zda­niem) nowy prze­piękny grill z chro­mo­wa­nymi ele­men­tami. Chrom zasto­so­wano rów­nież w koń­ców­kach wyde­chu. Ponadto, z tyłu zamon­to­wano mały tylny dyfu­zor.

Mer­ce­des sie­dzi na 19-calo­wych, 5-ramien­nych alu­mi­nio­wych fel­gach w czar­nym poły­sku.

Co sądzi­cie o wyglą­dzie i osią­gach?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!