Mercedes E Klasa Estate

778
Mercedes E Class Estate Spy Shots 1

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘMer­ce­des E Klasa Estate był już wie­lo­krot­nie foto­gra­fo­wany na róż­nych testach i zbie­giem czasu widzimy co raz mniej kamu­flażu na nowej wer­sji combi Mer­ce­desa E Klasy.

Pod­czas gdy przód auta prak­tycz­nie niczym nie różni się od wer­sji sedan, duże zmiany zacho­dzą oczy­wi­ście z tyłu auta. Jeśli cho­dzi o design tyłu Mer­ce­desa E Klasy Estate, może być on podobny do linii zasto­so­wa­nych w wer­sji kombi Mer­ce­desa C Klasy.

W nowym Mer­ce­de­sie E Klasa Estate zosta­nie zasto­so­wana cie­kawa tech­no­lo­gia — samo­po­zio­mu­jące zawie­sze­nie. Jeśli cho­dzi o sil­niki, E Klasa Estate będzie napę­dza praw­do­po­dob­nie tymi samymi jed­nost­kami napę­do­wymi, co wer­sja sedan.

Auto zade­biu­tuje praw­do­po­dob­nie w Paź­dzier­niku na pary­skim Motor Show.

Mamy dla Was naj­śwież­szy film i zdję­cia. Zachę­camy do oglą­da­nia i dzie­le­nia się opi­nią!