Mercedes E Klasa LWB

606
Mercedes E Klasa LWB 1

Mer­ce­des E Klasa LWB (Long whe­el­base) zade­biu­tuje praw­do­po­dob­nie na salo­nie samo­cho­do­wym w Peki­nie. Na dzień dzi­siej­szy auto będzie dostępne tylko na rynku chiń­skim i zostało spe­cjal­nie dosto­so­wane do tam­tej­szych prze­pi­sów oraz zwy­cza­jów.

Jak sama nazwa wska­zuje jest to kla­syczna E Klasa z roz­sze­rzo­nym roz­sta­wem osi, dzięki czemu auto zyskało na dłu­go­ści 14 cm. Mer­ce­des E Klasa LWB mie­rzy lekko ponad 5 m, dostar­cza­jąc pasa­że­rom dodat­kową ilość miej­sca. Pasa­że­ro­wie będą mogli korzy­stać ze wszyst­kich luk­su­sów dostęp­nych w kla­sycz­nych E Klsach, a także z opcji spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych na rynek chiń­ski.

Na dzień dzi­siej­szy nie mamy infor­ma­cji o sil­ni­kach oraz cenie auta, a także infor­ma­cji, czy auto w przy­szło­ści będzie dostępne na rynku euro­pej­skim, a tym samym w Pol­sce.

Wię­cej szcze­gó­łów poznamy już w ponie­dzia­łek 25 kwiet­nia 2016 roku. Dla Was przy­go­to­wa­li­śmy zdję­cia auta oraz film.

Co sądzi­cie o tym aucie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!