Mercedes S63 AMG by G-Power

791

Nie­miecki tuner G-Power zaj­mu­jący się mody­fi­ko­wa­niem luk­su­so­wych aut nie­miec­kich marek wziął pod swoje skrzy­dła i zmo­dy­fi­ko­wał Mer­ce­desa S63 AMG. W kwe­stiach wizu­al­nych, tuner zde­cy­do­wał się jedy­nie na zmianę felg. Cie­kawe rze­czy dzieją się dopiero, gdy zagląd­niemy pod maskę.

Stan­dar­dowo S63 roz­wija 585 KM (PS) z 5,5 l sil­nika V8. Nimiec­kiemu tune­rowi udało się pod­nieść moc do 705 KM (PS), dzięki czemu S63 roz­pę­dza się do setki w 3,8 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna wynosi 330 km/h.

Cie­ka­wostką jest fakt, iż zwięk­szona moc została uzy­skana, dzięki urzą­dze­niu typu plug-in play, w związku z czym w każ­dej chwili auto może powró­cić do stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji. Dla zacho­wa­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia sil­nika, moc zwięk­sza się dopiero po uzy­ska­niu odpo­wied­nich tem­pe­ra­tur chło­dze­nia i auto­ma­tycz­nie wyłą­cza się, gdy auto osiąga mak­sy­malne tem­pe­ra­tury.

Podoba Wam się S Klasa przy­go­to­wana przez G-Power?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!