I Międzynarodowy Zlot Cabrio Poland

575

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘCoś dla fanów cabrio! W dniach 6–7 sierp­nia tego roku, w Gnieź­nie odbę­dzie się I Mię­dzy­na­ro­dowy Zlot Cabrio Poland!

To pierw­sze w histo­rii kraju wyda­rze­nie o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­do­wym, które skupi pod jed­nym, otwar­tym dachem, branżę moto­ry­za­cyjną, tury­styczną i truck foodową.

Dwa dni atrak­cji przy­go­to­wa­nych dla uczest­ni­ków to, m.in. Rajd „1050” szla­kiem pierw­szych Pia­stów, prze­gląd fil­mów rekla­mo­wych o tema­tyce cabrio oraz pierw­sza próba bicia Rekordu Guin­nessa przez fanów kabrio­le­tów. Wyzwa­nie polega na zgro­ma­dze­niu naj­więk­szej liczby samo­cho­dów cabrio w jed­nym miej­scu, w któ­rych jed­no­cze­śnie zostaną opusz­czone dachy. Pro­gram wyda­rze­nia wzbu­dził zain­te­re­so­wa­nie zagra­nicz­nych mediów, które potwier­dziły, że będą rela­cjo­no­wały prze­bieg tej wyjąt­ko­wej imprezy.

Orga­ni­za­to­rzy sza­cują, że w dniach 6–7 sierp­nia Gnie­zno odwie­dzi 12 000 gości. Zachę­camy do odwie­dze­nia strony www.cabriopoland.com, na któ­rej znaj­dują się szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat pro­gramu imprezy, warun­ków udziału w wolon­ta­ria­cie, czy regu­la­min kon­kursu „Otwarci na świat”. Za pośred­nic­twem strony ekipy cabrio mogą nabyć bilety na to wyda­rze­nie.

Gorąco zachę­camy Was do wzię­cia udziału w wyda­rze­niu!

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­cie na stro­nie www.cabriopoland.com, a także na FBFan­page Cabrio Poland oraz Link do wyda­rze­nia.