Misha Design Ferrari i Lambo

663

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘMisha Design przy­go­to­wała coś dla fanów powie­dze­nia “nisko i sze­roko”. Dwa nowe body kity do dwóch wspa­nia­łych maszyn — Fer­rari 458 Ita­lia i Lam­bor­ghini Hura­can.

Kar­bo­nowe dodatki dodają bar­dzo dużo cha­rak­teru oby­dwu samo­cho­dom. Fer­rari otrzy­mało m. in. z przedni zde­rzak, nową maskę, progi, dyfu­zor, tylny spoj­ler i kilka innych drob­nych mody­fi­ka­cji. Lambo rów­nież zostało wypo­sa­żone w nowy body kit z podobną ilo­ścią zmian, nato­miast Fer­rari w ramach eks­tra dodatku otrzy­mało czer­wone wstawki.

Nie mamy infor­ma­cji, czy tuner zde­cy­do­wał się na mody­fi­ka­cję osią­gów. Jeśli nie, to patrzymy na 570-konne Fer­rari i 610-konne Lambo.

Które bar­dziej Wam się podoba? Fer­rari = komen­tarz, Lambo = udo­stęp­nie­nie! Czas start!