Nico Ros­berg z pole posi­tion przed jutrzej­szym GP Sin­ga­puru. Nie­miec domi­no­wał od początku week­endu nie dając żad­nych szans part­ne­rowi z zespołu.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Lewis stra­cił aż 0,7 sekundy do Nico, co wię­cej prze­grał nawet z Danie­lem Ric­ciardo. Red Bull poka­zał klasę, choć wia­domo było że ten tor im “leży”. Dalej samotny Kimi na 5 pozy­cji. Nie­stety kosz­mar u czer­wo­nych trwa w naj­lep­sze. Po awa­rii przed­niego zawie­sze­nia Seb zakoń­czył kwale już w Q1 i wystar­tuje jutro z 22 pozy­cji. Zde­cy­do­wa­nie nie tak miało to wyglą­dać.

Roz­cza­ro­wu­jąca postawa Wil­liamsa, rzadko się zda­rza by oba bolidy nie zna­la­zły sie w Q3 a jed­nak, da się? Da się. Nie wróży to dobrze ich walce z Force India o czwartą pozy­cję na koniec sezonu. Spi­sał się nato­miast duet Toro Rosso, Kwiat prze­grał co prawda z Sain­zem lecz jest to małe świa­tełko w tunelu dla jego dal­szej kariery. McLa­ren sta­bil­nie w środku stawki, choć przed week­en­dem zapo­wia­dali że może to być ich naj­lep­szy week­end. Życzymy jak naj­le­piej a wia­domo że Sin­ga­pur zawsze jest nie­prze­wi­dy­walny, co daje nadzieję na dobry wynik i jeśli obę­dzie się bez przy­gód jest szansa na punkty dla dwóch samo­cho­dów.

Nie jest to łatwy tor do wyprze­dza­nia ale co roku dzieją się tu nie­sa­mo­wite rze­czy. Nie­mal stu pro­cen­towe praw­do­po­do­bień­stwo poja­wie­nia się samo­chodu bez­pie­czeń­stwa, trudne warunki, wysoka tem­pe­ra­tura i wybo­isty asfalt gwa­ran­tują nie­co­dzienne wyniki na mecie.

A wy jak obsta­wia­cie jutrzej­sze podium?

Update: Perez po karze za nie­za­sto­so­wa­nie się do żół­tych flag, wystar­tuje z 18 pozy­cji

1. Ros­berg; 2. Ric­ciardo; 3. Hamil­ton; 4. Ver­stap­pen; 5. Räik­könen; 6. Sainz; 7. Kwiat; 8. Hül­ken­berg; 9. Alonso; 10. Bot­tas; 11. Massa; 12. But­ton; 13. Guti­ér­rez; 14. Gro­sjean; 15. Erics­son; 16. Magnus­sen; 17. Nasr; 18. Pérez 19. Pal­mer; 20. Wehr­lein; 21. Ocon; 22. Vet­tel.