Novitec Rosso 488 GTB

864

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘTo było nie­unik­nione, Novi­tec poło­żył rękę na naj­now­szym Fer­rari 488 GTB i wyszło z tego cał­kiem nie­złe cacko. Pomi­ja­jąc sam fakt, że Fer­rari 488 GTB jest prze­pięk­nym autem i Fer­rari twier­dzi, że ich aut nie powinno się mody­fi­ko­wać, Novi­tec Rosso 488 GTB jest bar­dzo zachę­ca­jącą, bar­dziej agre­sywną wer­sją spor­to­wego coupe z Mara­nello.

Jeśli cho­dzi o design, auto zyskało nowy front split­ter, progi i to (naszym zda­niem nie­szczę­sne) tylne skrzy­dło. Mimo, że ele­menty aero nie inge­rują mocno w design (z wyjąt­kiem spoj­lera), auto zyskało bar­dzo na agre­syw­no­ści.

Prze­cho­dząc do osią­gów, utur­biony sil­nik nie mógł przejść nie­zau­wa­żony i nie­tknięty przez inży­nie­rów Novi­teca. Klienci mają do wyboru dwie opcje mody­fi­ka­cji sil­nika. Pierw­sza, zwięk­sza­jąca moc sil­nika do 762 KM i druga, zwięk­sza­jąca moc do 772 KM. Słab­sza mody­fi­ka­cja pozwala roz­pę­dzi auto do setki w 2,8 sekundy. Novi­tec nie podaje danych dla wer­sji moc­niej­szej.

Jak Wam się podoba? Dla nas piękne, gdyby nie ten spoj­ler…