Novitec Torado Aventador SV!

788
Novitec Torado Aventador SV 1

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNovi­tec Torado Aven­ta­dor SV — odpo­wiedź dla tych, któ­rych Aven­ta­dor SV jest za wolny, za mało agre­sywny albo mało ory­gi­nalny.

Znany z mody­fi­ka­cji naj­droż­szych aut, Novi­tec przy­go­to­wał dużą paczkę mody­fi­ka­cji do jed­nego z naj­szyb­szych aut na świe­cie. Co ważne, inży­nie­ro­wie nie sku­pili się tylko na wyglą­dzie, ale także na osią­gach.

Dzięki temu ze stan­dar­dowe V12 pro­du­ku­ją­cego 740 KM wycią­gnęli 775 KM. Przy­spie­sze­nie do setki wynosi mniej niż 2,8 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna powy­żej 353 km/h!

Novi­tec jest sze­rzej znany ze swo­ich gło­śnych ukła­dów wyde­cho­wych i rów­nież tym razem tuner nie zawiódł. Do wyboru są dwie opcje sta­lowa lub inspi­ro­wana tech­no­lo­giami z F1.

Auto zostało wypo­sa­żone w nowe zawie­sze­nie obni­ża­jące (już bar­dzo niskiego Aven­ta­dora SV) aż o 35 mm!

Prze­cho­dząc do desi­gnu, Novi­tec Torado Aven­ta­dor SV został wypo­sa­żony w 20-calowe felgi Vos­sen z przodu i 21-calowe z tyłu. Do wyboru 72 kolory felg…

Zmiany w body­ki­cie to przede wszyst­kim nowe progi i tylne skrzy­dło — wszystko baaar­dzo agre­sywne.

Jeśli moc 740 KM wam wystar­czy, może­cie zaku­pić body­kit osobno.

Jak Wam się podoba? Jak dla nas WOOOOW! Daj­cie znać w komen­ta­rzach!