Nowa generacja Hondy Civic TYPE R

1988
honda civic type r hatchback

Honda zapre­zen­to­wała w Gene­wie pro­to­typ nowej gene­ra­cji Civica. Tym­cza­sem, w sieci już poja­wił się ren­der TYPE R, stwo­rzony na pod­sta­wie dostęp­nych zdjęć.

Aktu­al­nie, Civic TYPE R roz­wija 310 KM. Przy­spie­sze­nie do setki zaj­muje 5,7 sekundy.

Nowa gene­ra­cja Hondy Civic TYPE R ma być wypo­sa­żona sil­nik pozba­wiony turbo dziury. Sam sil­nik został zapre­zen­to­wany w zeszłym mie­siącu i ma dzia­łać w opar­ciu o elek­tryczny siłow­nik zaworu waste­gate, zin­te­gro­wany z zawo­rem upu­sto­wym. Wła­śnie te ele­menty mają wyeli­mi­no­wać tzw. turbo dziurę. silnik honda civic type r

Nowa gene­ra­cja Hondy Civic TYPE R ma być stan­dar­dowo wypo­sa­żona w 6-bie­gową manu­alną skrzy­nię bie­gów, prze­ka­zu­jącą całą moc na przed­nie koła.

Ceny aktu­al­nego Civica TYPE R roz­po­czy­nają się od 144 tys. zło­tych i podob­nej ceny należy spo­dzie­wać się po nowej gene­ra­cji.

Jak Wam się podoba?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!