Nowe Audi RS4 przyłapane na testach

2270
Nowe Audi RS4 przyłapane na testach na słynnym Nurburgringu! 13

Nowe Audi RS4 przy­ła­pane na testach na słyn­nym Nur­bur­gringu! Co prawda mocno zaka­mu­flo­wane, ale mamy już cał­kiem sporo infor­ma­cji na temat tego auta.

Podą­ża­jąc ścieżką wszech­obec­nego downsize’ingu i RS4 zostało bez­względ­nie pozba­wione dwóch cylin­drów i nową wer­sję ma napę­dzać 6-cylin­drowa jed­nostka w ukła­dzie V o pojem­no­ści 3 litrów, znana choćby z Audi S4. Jed­nak Audi posta­rało się o cie­kawe roz­wią­za­nie doda­jąc do jed­nostki napę­do­wej oprócz stan­dar­do­wego turbo, elek­tryczną tur­bo­sprę­żarkę, wspo­ma­ga­jącą sil­nik od razu po naci­śnię­ciu gazu. W ten spo­sób Audi pró­buje wyklu­czyć ele­ment tzw. turbo dziury. Elek­tryczna tur­bo­sprę­żarka napę­dzana będzie bate­riami pozy­sku­ją­cymi ener­gię z hamo­wa­nia.

Audi prze­ko­nuje, że taki układ jest prost­szy od tra­dy­cyj­nego twin-turbo, a w dodatku korzyst­niej wpływ na emi­sję CO2.

Taki układ napę­dowy ma dostar­czać około 500 KM, a moc ma być prze­ka­zy­wana na cztery koła, wyłącz­nie za pomocą dwu­sprzę­gło­wej, auto­ma­tycz­nej skrzyni bie­gów.

RS4 testo­wane jest w lekko zmie­nio­nym nad­wo­ziu Audi S4. Mamy tutaj jed­nak więk­sze wloty powie­trza, więk­sze koła, więk­sze tar­cze i owalne osłony wyde­chu, cha­rak­te­ry­styczne dla aut z linii RS.

Pre­miera RS4 praw­do­po­dob­nie w paź­dzier­niku w Paryżu.