Nowe Audi S4

789
Static photo, Colour: Ara Blue

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘW komu­ni­ka­cie pra­so­wym, Audi ujaw­niło zdję­cia i dane nowego Audi S4! Auto zyskało deli­katne pod­kre­śle­nia swo­jego spor­to­wego cha­rak­teru. Nowe Audi S4 jest na dzień dzi­siej­szym naj­szyb­szym mode­lem z rodziny A4.

S4 ofe­ro­wane jest zarówno w wer­sji sedan, jak kombi, tak więc każdy powi­nien zna­leźć coś dla sie­bie.

Jeśli cho­dzi o design, Audi stan­dar­dowo zmie­niło przedni i tylny zde­rzak, a także obni­żyło progi, doda­jąc S4 spor­to­wego cha­rak­teru. Linie nawią­zują oczy­wi­ście do tych już ujaw­nio­nych w innych nowych mode­lach Audi, mamy tu na myśli cho­ciażby nowe Audi TTS.

Naj­cie­kaw­sze zmiany zacho­dzą oczy­wi­ście pod maską. Auto napę­dzane jest tur­bo­do­ła­do­wa­nym sil­ni­kiem V6 o pojem­no­ści 3 litrów. Nowa jed­nostka napę­dowa pozwala roz­wi­nąć moc 354 KM i 500 Nm momentu obro­to­wego. Moc prze­ka­zy­wana jest za pomocą 8-bie­go­wego auto­matu stan­dar­dowo na wszyst­kie koła w sys­te­mie quat­tro.

Od zera do setki nowe Audi S4 roz­pę­dza się w 4,9 sekundy, co na małe rodzinne kombi jest zde­cy­do­wa­nie zado­wa­la­ją­cym wyni­kiem. Sedan pozwala roz­pę­dzić się do setki jesz­cze szyb­ciej bo w 4,7 sekundy.

W sto­sunku do stan­dar­do­wego A4, S4 ma obni­żone zawie­sze­nie o 23 mm.

Podoba się? Nie podoba? Jakie jest wasze zda­nie?