Nowe Audi TT RS i TT RS Roadster

630
New Audi TT RS i TT RS Roadster 1
Static photo, Colour: Nardo Grey, Catalunya Red

Nowe Audi TT RS i TT RS Road­ster zostały ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wane w naj­now­szym komu­ni­ka­cie pra­so­wym Audi. Nie­miecki pro­du­cent rekla­muje nowe TT RS, jako moc­niej­sze niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej.

Nowy alu­mi­niowy, 5-cylin­drowy sil­nik pro­du­kuje 400 KM, a więc 60 KM wię­cej niż poprzed­nie TT RS. Czło­nek zarządu Audi do spraw tech­nicz­nych — Ste­fan Knirsch — zapo­wiada, że wraz z napę­dem quat­tro auto zapew­nia wspa­niałe, spor­towe wra­że­nia z jazdy przy mak­sy­mal­nej trak­cji.

Audi mocno dopra­co­wało 5-cylin­drowy sil­nik poprzez zasto­so­wa­nie lek­kiej i kom­pak­to­wej, alu­mi­nio­wej kon­struk­cji, zmniej­szone tar­cie i zwięk­szoną moc. Dzięki temu, efek­tyw­ność sil­nika wzro­sła o 17% bez zmiany pojem­no­ści. Pro­du­ku­jąc 400 KM, nowe Audi TT RS jest moc­niej­sze niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Mak­sy­malny moment obro­towy na pozio­mie 480 NM dostępny jest w zakre­sie od 1700 do 5850 obro­tów. Zapew­nia to zna­ko­mite przy­spie­sze­nie i dodat­kowo wspa­niały dźwięk.

Audi TT RS Coupe przy­spie­sza do 100 km/h w 3,7 sekundy, a wer­sja road­ster w 3,9 sekundy. Taki wyniki zbli­żają TT RS do poziomu naj­szyb­szych aut na glo­bie. Pręd­kość mak­sy­malna została elek­tro­nicz­nie ogra­ni­czona do 250 km/h, która na życze­nie może być pod­nie­siona do 280 km/h.

Moc, pro­du­ko­wana przez 5-cylin­drowy sil­nik, jest prze­ka­zy­wana na wszyst­kie koła za pomocą 7-bie­go­wego S tro­nica, który zmie­nia biegi bły­ska­wicz­nie szybko.

Dzięki niskiej wadze i spor­to­wemu zwie­sze­niu, Audi TT RS dostar­cza zna­ko­mi­tych wra­żeń z jazdy i chi­rur­gicz­nie pre­cy­zyjne kie­ro­wa­nie. Dodat­kowo, jako opcja, Audi TT RS może zostać wypo­sa­żone w spor­towe zawie­sze­nie z sys­te­mem Magne­tic Ride. Przy takim usta­wie­niu, cha­rak­te­ry­styka amor­ty­za­to­rów może być zmie­niana elek­tro­nicz­nie poprzez zin­te­gro­wany sys­tem Audi drive select.

Po raz pierw­szy histo­rii Audi, do auta mogą być zamon­to­wane tylne świa­tła w tech­no­lo­gii Matrix OLED, jako opcja. Stan­dar­dowo do nowego TT RS mon­to­wane są świa­tła typu LED, zarówno z produ, jak i z tyłu.

Kon­trola usta­wień auta odbywa się za pomocą Audi Vir­tual Cock­pit wypo­sa­żony w ponad 12-calowy wyświe­tlacz. Kie­rowca może wybie­rać spo­śród 3 wido­ków, w tym nowym wido­kiem RS, sku­pia­ją­cym się na obro­to­mie­rzu i dostar­cza­ją­cym infor­ma­cji o poszcze­gól­nych para­me­trach auta. Ponadto Audi Vir­tual Cock­pit wyświe­tla lampki infor­mu­jące o koniecz­no­ści zmiany bie­gów. Nowe TT RS zosta­nie wpro­wa­dzone do sprze­daży pod koniec 2016 roku i będzie kosz­to­wać 66,400 euro za wer­sje coupe i 69,200 euro za wer­sję rod­ster.

Jak Wam się podoba? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!