Nowe BMW M5

1802

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe BMW M5 — fla­gowa wer­sja Serii 5 sfo­to­gra­fo­wana z każ­dej strony. Nie­stety przy dużym zaka­mu­flo­wa­niu ciężko jest dostrzec detale zwią­zane z desi­gnem. Na zdję­ciach widać duże wloty w przed­nim zde­rzaku.

BMW testo­wało rów­nież mniej rasowe wer­sje saloon i touring oraz GT.

Pierw­szy raz w histo­rii M5 będzie ofe­ro­wane w dwóch warian­tach prze­nie­sie­nia napędu. Klienci będą mogli wybrać pomię­dzy napę­dem na tył lub napę­dem na wszyst­kie koła.

M5 będzie napę­dzane 4,4-litrowym sil­ni­kiem V8, wspo­ma­ga­nym przez dwie tur­bo­sprę­żarki. Ocze­ki­wana jest moc zna­cząco prze­wyż­sza­jąca dzi­siej­sze 552 KM. Mówi się nawet o 600 KM.

Jeśli cho­dzi o design, nowe BMW M5 będzie nawią­zy­wać desi­gnem do Serii 7, a także zaczerp­nie nie­które roz­wią­za­nia z kon­ceptu Pinin­fa­rina Gran Lusso Coupe.

Cena M5 w Wiel­kiej Bry­ta­nii będzie wyno­sić około 75 tysięcy fun­tów.

Jak Wam się podoba?

2 KOMENTARZE