Nowe BMW Serii 5 GT

980

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe BMW Serii 5 GT zostało przy­ła­pane na testach. Foto­gra­fo­wie uchwy­cili na zdję­ciach także limu­zynę i wer­sję touring oraz fla­gowca — M5.

Seria 5, jak zwy­kle będzie ofe­ro­wała sze­roki wybór jed­no­stek napę­do­wych. Naj­cie­kaw­sze z nich to poczwór­nie utur­biony, 6-cylin­drowy, 3-litrowy die­sel roz­wi­ja­jący moc docho­dzącą do 400 KM. Bar­dzo moż­liwe, że Seria 5 otrzyma sil­nik, który dziś napę­dza model 750i, a więc 4,4-litrowe V8, roz­wi­ja­jące moc 444 KM. Seria 5 będzie miała rów­nież swo­jego fla­gowca — wer­sję M, ale wię­cej o tym w linku powy­żej.

Seria 5 GT będzie bazo­wać na nowej plat­for­mie OKL, oszczę­dza­jąc do 100 kg w sto­sunku do aktu­al­nej serii 5.

Jeśli cho­dzi o design, GT będzie nawią­zy­wać do desi­gnu zasto­so­wa­nego w warian­cie limu­zyny, z dodat­kowo pod­nie­sio­nym tyłem.

Pre­miera pla­no­wana jest na 2017 rok we Frank­fur­cie.

1 KOMENTARZ