Nowe BMW Serii 5

10586

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe BMW Serii 5 przy­ła­pane przez nie­za­wod­nych foto­gra­fów! Zarówno wer­sja sedan, jak i touring zostały sfo­to­gra­fo­wane w prak­tycz­nie peł­nym kamu­flażu. Testo­wane były też wer­sje GT i M5, o któ­rych może­cie prze­czy­tać kli­ka­jąc w link.

Siódma gene­ra­cja Serii 5 znaj­duje się w ostat­niej fazie testów i zosta­nie zapre­zen­to­wana w dru­giej poło­wie 2016 roku. Naj­więk­szymi rywa­lami Serii 5, jak zwy­kle będzie Mer­ce­des E Klasa, nowe Audi A6, czy Jaguar XF.

Nowe BMW Serii 5 wypo­sa­żone będzie w rewo­lu­cyjne roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne zaczerp­nięte wprost z serii 7. 48 Vol­towa elek­tryka, nowy sys­tem iDrive, sys­temy wspie­ra­jące jazdę auto­no­miczną, roz­po­zna­wa­nie gestów i głosu. To tylko nie­które z wpro­wa­dza­nych tech­no­lo­gii.

Jeśli cho­dzi o design, nowa Seria 5 będzie nawią­zy­wać desi­gnem do Serii 7, a także zaczerp­nie nie­które roz­wią­za­nia z kon­ceptu Pinin­fa­rina Gran Lusso Coupe.

Seria 5, jak zwy­kle będzie ofe­ro­wała sze­roki wybór jed­no­stek napę­do­wych. Naj­cie­kaw­sze z nich to poczwór­nie utur­biony, 6-cylin­drowy, 3-litrowy die­sel roz­wi­ja­jący moc docho­dzącą do 400 KM. Bar­dzo moż­liwe, że Seria 5 otrzyma sil­nik, który dziś napę­dza model 750i, a więc 4,4-litrowe V8, roz­wi­ja­jące moc 444 KM. Seria 5 będzie miała rów­nież swo­jego fla­gowca — wer­sję M, ale wię­cej o tym w linku powy­żej.

Limu­zyna ma zade­biu­to­wać już na pary­skim motor show, nato­miast wer­sja touring zade­biu­tuje praw­do­po­dob­nie wraz z wer­sją GT w Gene­wie lub Frank­fur­cie.

Jak Wam się podoba?

2 KOMENTARZE