Nowe Porsche 911 GT2 RS

664
Nowe Porsche 911 GT2 RS 4

Nowe Porsche 911 GT2 RS zostało uchwy­cone przez foto­re­por­te­rów na testach! A może  jest to jed­nak nowe GT3 RS? Na pierw­szy rzut oka auto na zdję­ciach wygląda jak 911 GT3 RS, jed­nak wiele ele­men­tów nawią­zuje do poprzed­niego GT2 RS, jak przy­kła­dowo przedni zde­rzak. Wśród dzien­ni­ka­rzy są roz­bież­no­ści, co do tego egzem­pla­rza, dla­tego my przed­sta­wimy Wam oby­dwie wer­sje.

Część dzien­ni­ka­rzy opo­wiada się za odświe­żo­nym GT3 RS, ponie­waż Porsche w ostat­nich mie­sią­cach wpro­wa­dza do pro­duk­cji 911 991 w dru­giej wer­sji, tzw. 991.2. Podają oni, że nowe GT3 RS będzie napę­dzane więk­szą, 4,2-litrową jed­nostką napę­dową. Dzięki tej zmia­nie nowe GT3 RS ma być moc­niej­sze o około 25 KM i w sumie ma roz­wi­jać 525 KM.

Dodat­kową, bar­dzo ocze­ki­waną zmianą ma być doda­nie opcji zakupu GT3 RS z manu­alną skrzy­nią bie­gów. Przy­po­mnijmy, że dotych­czas 991 GT3 RS jest dostępne jedy­nie z auto­ma­tyczną skrzy­nią bie­gów.

Ta grupa dzien­ni­ka­rzy nie widzi nic dziw­nego w prze­su­nię­ciu koń­có­wek wyde­chu na boki auta oraz cał­kiem innego body kitu, przede wszyst­kim z przodu.

Tym samym, prze­cho­dząc do dru­giego punktu widze­nia, auto z któ­rym mamy do czy­nie­nia na zdję­ciach to GT2 RS. Prze­ma­wiać ma za tym przede wszyst­kim więk­szy przedni zde­rzak, nawią­zu­jący desi­gnem do poprzed­niego GT2 RS (997). Druga zmiana, prze­ma­wia­jąca za GT2 RS to wspo­mniane koń­cówki wyde­chu prze­nie­sione boki auta. Łącząc ten fakt z nie­dawno testo­wa­nym GT2 RS w nad­wo­ziu Turbo S, w któ­rym koń­cówki wyde­chu znaj­do­wały się wyżej, możemy spo­dzie­wać się, że Porsche szy­kuje dla nas nowy design tyłu auta z dużym dyfu­zo­rem, który dostar­czałby zna­cząco więk­szą przy­czep­ność tyl­nej osi.

Plotki mówią o ponad 700 KM w nowym Porsche GT2 RS, tak więc jest na co cze­kać.

Jakie jest Wasze zda­nie? Opo­wia­da­cie się za GT3 RS, czy może GT2 RS? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!