Nowe Porsche Panamera 2017

2409
nowe porsche panamera 2017 7

Nowe Porsche Pan­amera zostało przy­ła­pane w zimo­wej sce­ne­rii prak­tycz­nie bez kamu­flażu.

Nowa gene­ra­cja Pan­amery została zapro­jek­to­wana w taki spo­sób, aby nawią­zy­wać wyglą­dem do dotych­cza­so­wej wer­sji, a jed­no­cze­śnie tak, aby była bar­dziej opły­wowa. Ten efekt został osią­gnięty poprzez zmianę pro­por­cji auta, prze­pro­jek­to­wa­nie linii dachu oraz cał­ko­witą zmianę tyłu auta. Praw­do­po­dob­nie z tyłu zoba­czymy wąskie świa­tła połą­czone ze sobą jesz­cze węż­szą linią, nawią­zu­jące do Porsche Sport Turi­smo Con­cept.nowe porsche panamera 2017 sport turismo concept

Zna­czące zmiany zajdą także w wewnątrz auta. Nowe Porsche Pan­amera będzie będzie cha­rak­te­ry­zo­wało się zwięk­szoną prze­strze­nią dla pasa­że­rów z tyłu auta, dzięki więk­szemu roz­sta­wowi osi. Z kolei, z przodu, Pan­amera będzie pozba­wiona ogrom­nej ilo­ści przy­ci­sków i prze­łącz­ni­ków. nowe porsche panamera 2017 inside

Dzięki zasto­so­wa­niu nowej plat­formy MSB, nowe Porsche Pan­amera będzie lżej­sze od dotych­cza­so­wej gene­ra­cji o co naj­mniej 90 kg. Ponadto nowa gene­ra­cja będzie dostępna także w wer­sji Exten­ded Whe­el­base, a więc w wer­sji dłuż­szej niż stan­dar­dowa.

Jeśli cho­dzi o napęd Pan­amera będzie napę­dzana nowymi sil­ni­kami V6 i V8, sil­ni­kami die­sela i hybry­dami typu plug-in. Nowe Porsche Pan­amera będzie dostępne z odświe­żo­nym auto­ma­tem PDK oraz, w zależ­no­ści od rynku, także z manu­alną skrzy­nią bie­gów.

Pre­miera pod koniec tego roku.

Jak Wam się podoba?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

Zdję­cia: carscoops.com