Nowe Subaru Impreza Sedan

502

Nowe Sub­aru Impreza Sedan została zapre­zen­to­wana przed swoją pre­mierą na tar­gach w Nowym Yorku. Model na 2017 rok miał być odwzo­ro­wa­niem kon­ceptu przed­sta­wio­nego w zeszłym roku, który chyba na każ­dym zro­bił ogromne wra­że­nie.

Nie­stety nowo­cze­sne wzor­nic­two kon­ceptu nie prze­ło­żyło się na wer­sje pro­duk­cyjną i auto wygląda tak, jak wygląda. Powiedzmy sobie szcze­rze nie porywa sty­li­styką. Cie­kawą nowo­ścią są 2 ekrany na środ­ko­wej kon­soli. W stan­dar­dzie, nowe Sub­aru Impreza Sedan otrzyma napęd na cztery koła Sim­me­tri­cal All-Wheel Drive.

Nowo­ścią jest rów­nież nowa plat­forma, na któ­rej zbu­do­wano auto. Plat­forma ta jest więk­sza od dotych­cza­so­wej i z pew­no­ścią lżej­sza.

Jak Wam się podoba?