Nowy Bentley Continental GT przyłapany!

796

Szpie­dzy por­talu carscoops.com przy­ła­pali w Szwe­cji pra­cow­ni­ków Ben­tleya na testo­wa­niu nowego Con­ti­nen­tala GT.

Na zdję­ciach widać, że auto jest zaka­mu­flo­wane pla­sti­ko­wymi pane­lami. Z pew­no­ścią, nato­miast możemy powie­dzieć o nowej linii dachu, która jest popro­wa­dzona łagod­niej niż w dotych­cza­so­wych mode­lach. Ponadto auto będzie wypo­sa­żone w aktywne aero.Bentley-Continental-GT-3

Nowy Con­ti­nen­tal GT będzie bazo­wał na nowej pły­cie pod­ło­go­wej MSB, którą będzie dzie­lił m. in. z nową gene­ra­cją Pan­amery. Jeśli cho­dzi o napęd to nie powin­ni­śmy spo­dzie­wać się więk­szych zmian. Moc z pew­no­ścią zosta­nie pod­nie­siona o kilkanaście/kilkadziesiąt KM. Jedyną nowo­ścią będzie zasto­so­wa­nie jed­nostki hybry­do­wej typu plug-in.

Co sądzi­cie o tych zmia­nach w Con­ti­nen­talu GT?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!