Nowy Mercedes E Klasa Estate

703

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘMer­ce­des zapre­zen­to­wał nową E Klasę Estate! Nowy Mer­ce­des E Klasa zyskał od razu rasową wer­sję — E43 AMG!

To co naj­waż­niej­sze w kombi, czyli prze­strzeń baga­żowa musi robić wra­że­nie — 670 litrów to wynik, który zawsty­dza cho­ciażby Audi A6, czy BMW Serii 5. Po zło­że­niu tyl­nej kanapy, pojem­ność bagaż­nika wynosi aż 1820 litrów!

Jeśli cho­dzi o nowe sys­temy i funk­cje nie będziemy się tu za bar­dzo roz­wo­dzić, bo te zostały omó­wione przy oka­zji pre­miery sedana. Warto jed­nak wspo­mnieć tutaj samo­po­zio­mu­jące tylne zawie­sze­nie, które pozwala utrzy­mać hory­zon­talną pozy­cję tyłu auta także pod­czas peł­nego zała­dunku.

Nie ma sensu pisać rów­nież o każ­dym sil­niku, bo trzeba przy­znać, że wachlarz napę­dów ofe­ro­wa­nych przez Mer­ce­desa jest impo­nu­jący. Każdy z pew­no­ścią może zna­leźć coś dla sie­bie. My oczy­wi­ście sku­pimy się na tym, który dostar­cza naj­wię­cej emo­cji — a więc tym zasto­so­wa­nym w Mer­ce­de­sie E43 AMG. 3-litrowa jed­nostka V6 pro­du­kuje 401 KM i pozwala roz­pę­dzić kombi do pierw­szej setki w 4,7 sekundy. Moc prze­ka­zy­wana jest za pomocą 9-stop­nio­wej prze­kładni auto­ma­tycz­nej.

Co sądzi­cie o nowym Mer­ce­de­sie E Klasa Estate? Nam bar­dzo przy­padł do gustu design tyłu auta zaczerp­nięty z nowej C Klasy.