Nowy Mercedes GLC 63 AMG

730
Nowy Mercedes GLC 63 AMG 9

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPo GLC 43 AMG, Mer­ce­des posta­no­wił długo nie cze­kać z jesz­cze moc­niej­szą wer­sją swo­jego małego SUVa. Nowy Mer­ce­des GLC 63 AMG został już przy­ła­pany przez nie­za­wod­nych foto­gra­fów.

Pod maską możemy spo­dzie­wać się sil­nika, z któ­rego korzy­sta korzy­sta rów­nież C63 AMG, a więc podwój­nie doła­do­wany, 4-litrowy sil­nik V8, pro­du­ku­jący 476 KM w wer­sji stan­dar­do­wej i 510 KM w wer­sji S. Praw­do­po­dob­nie Mer­ce­des ofe­ro­wał będzie w sprze­daży oby­dwie wer­sje. Moc prze­ka­zy­wana będzie za pomocą 7-bie­go­wej, auto­ma­tycz­nej skrzyni bie­gów.

Podob­nie jak wer­sja 43 AMG, GLC 63 AMG będzie ofe­ro­wane ze spor­to­wym zawie­sze­niem, spor­to­wym ukła­dem kie­row­ni­czym i Air Body Con­trol.

Auto widoczne na zdję­ciach testo­wane było ze stan­dar­do­wym nad­wo­ziem. Auto zosta­nie jesz­cze wypo­sa­żone w szer­szy i bar­dziej agre­sywny body kit.

Nowy Mer­ce­des GLC 63 AMG zosta­nie zapre­zen­to­wany praw­do­po­dob­nie pod koniec roku.