Nowy pakiet aero do Huracana

475
new huracan's aero kit

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘJeśli Waszym zda­niem Lam­bor­ghini Hura­can jest za mało agre­sywne w kwe­stii wyglądu, wło­ski pro­du­cent przy­go­to­wał dla poten­cjal­nych klien­tów małe wspar­cie w postaci nowego pakietu aero do Hura­cana. Zestaw obej­muje kilka kar­bo­no­wych czę­ści. Przede wszyst­kim mowa tu o front split­te­rze, bocz­nych pro­gach, tyl­nym zde­rzaku oraz oczy­wi­ście tyl­nym spoj­le­rze.

Ogól­nie, nowy pakiet aero przy­po­mina wyglą­dem pakiety udo­stęp­nia­nie przez różne firmy tunin­gowe. Na dzień dzi­siej­szy nie mamy infor­ma­cji, jak pakiet będzie wpły­wał na aero­dy­na­mikę auta.

Poten­cjalni klienci będą mogli zaopa­trzyć swoje nowe Lambo, w pakiet wizu­alny za dodat­kowe 20 tys. euro doli­czone do ceny auta.

Co sądzi­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach! Jeśli ta gra­fika jest praw­dziwa, my zde­cy­do­wa­li­by­śmy się np. na pakiet Novi­tec.