Nowy sportowy model od Audi

6473
Nowy sportowy model od Audi 2

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowy spor­towy model od Audi praw­do­po­dob­nie zosta­nie wypro­du­ko­wany w celu zapeł­nie­nia luki pomię­dzy Audi R8, a Audi TT. Co prawda, są to tylko plotki, jed­nak poda­nie dokład­nego kodu pro­duk­cyj­nego PO455, naka­zuje nam przy­pusz­czać, że jed­nak coś jest na rze­czy,

Nowy spor­towy model od Audi ma zostać zbu­do­wany na tej samej plat­for­mie, co Porsche Cayman/Boxter. Napę­dzane będzie cztero lub pię­cio cylin­dro­wym sil­ni­kiem, a napęd będzie prze­no­szony na wszyst­kie koła za pomocą sys­temu quat­tro.

Na zdję­ciach kon­cept Audi R6 według autobild.de