Odświeżone Audi A3

632
Odświeżone Audi A3 6
Dynamic photo, Colour: Tango Red

Odświe­żone Audi A3 zostało szcze­gó­łowo przed­sta­wione w komu­ni­ka­cie pra­so­wym. Zmiany zostały prze­pro­wa­dzone zarówno z zewnątrz, jak i w środku auta.

Z zewnątrz odświe­żone Audi A3 otrzy­mało nowy, szer­szy grill, węż­sze świa­tła takie, jak zasto­so­wane w nowym Audi A4. Z tyłu zmia­nom ule­gły świa­tła, a także dyfu­zor. Audi oddało do dys­po­zy­cji w sumie 12 kolo­rów auta, w tym 5 zupeł­nie nowych: Ara blue, Cosmic blue, Nano gray, Tango red and Vegas yel­low. Ponadto, Audi ofe­ruje swoim klien­tom 2 pakiety sty­li­styczne Design i Sport. Cie­ka­wym dodat­kiem do modelu A3 jest ofe­ro­wa­nie świa­teł Matrix LED, po raz pierw­szy w tym seg­men­cie. Stan­dar­dem są świa­tła typu Xenon plus, nato­miast chętni mogą wypo­sa­żyć swoje auto w typu LED lub wspo­mniane Matrix LED.

Sys­temy — Audi wpro­wa­dza do A3 moż­li­wość insta­la­cji sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych jazdę. Pierw­szy z nich to Traf­fic Jam Assist wspo­ma­gany przez Audi Adap­tive Cru­ise Con­trol oraz sys­tem Stop&Go. Sys­tem utrzy­muje stałą odle­głość za autem z przodu, a wraz ze skrzy­nią S tro­nic samo­czyn­nie rusza i hamuje. Przy pręd­ko­ści w korku nie­prze­kra­cza­ją­cej 65 km/h, sys­tem przej­muje także kon­trolę nad kie­row­nicą auta, utrzy­mu­jąc je w odpo­wied­niej linii.

Kolej­nym opcjo­nal­nym sys­te­mem jest Emer­gency Assist, który zatrzy­muje auto, gdy nie wykrywa aktyw­no­ści kie­rowcy w trak­cie jazdy. Z kolei sys­tem Rear cross-traf­fic assist ostrzega kie­rowcę o nad­jeż­dża­ją­cych samo­cho­dach pod­czas wyjeż­dża­nia tyłem z miej­sca par­kin­go­wego.

W środku, przede wszyst­kim wpro­wa­dzono Audi Vir­tual Coc­pit, wpro­wa­dzony do pro­duk­cji w naj­now­szym Audi TT. Na ponad 12-calo­wym wyświe­tla­czu, kom­pu­ter wyświe­tla tra­dy­cyjne zegary w try­bie Clas­sic lub mapę, listę kon­tak­tów, radio bądź audio wraz z pomniej­szo­nym pręd­ko­ścio­mie­rzem w try­bie Info­ta­in­ment. Ponadto, zmia­nom uległ także sys­tem MMI. Stan­dar­dem jest MMI radio plus z 7-calo­wym środ­ko­wym wyświe­tla­czem. Dodat­kowo dostępne są oczy­wi­ście wyż­sze opcje MMI z taki udo­god­nie­niami, jak cho­ciażby Google Earth, czy Google Street View. Do auta możemy rów­nież dołą­czyć smar­th­pone z sys­te­mem iOS lub Android poprzez Audi Smart­phone Inter­face.

Jeśli cho­dzi o kwe­stię napędu, Audi wpro­wa­dziło zupeł­nie nowy sil­nik 1.0 TFSI oraz odświe­żony 2.0 TFSI. Nowy sil­nik 1.0 TFSI, to 3-cylin­drowa bestia roz­wi­ja­jąca 115 KM. Z kolei odświe­żony 2.0 TFSI, współ­pra­cu­jący z nowym S tro­ni­ciem roz­wija moc 190 KM. W sumie w pale­cie sil­ni­ków znaj­duje 6 sil­ni­ków (3 ben­zy­nowe i 3 die­sel).

Zmia­nom ule­gła także popu­larna S3. Moc pod­nie­siona została o 10 KM i Audi S3 roz­wija teraz 310 KM. Zwięk­szona moc w połą­cze­niu z nowym S tro­ni­ciem i spe­cjal­nie ska­li­bro­wa­nym ESC, S3 ma dostar­czać jesz­cze lep­szą dyna­mikę jazdy, bez­pie­czeń­stwo i radość z jazdy.

Odświe­żone Audi A3 i S3 tra­fią do sprze­daży na początku Maja, a pierwsi klienci otrzy­mają swoją egzem­pla­rze latem tego roku.

Ceny A3, wraz z wpro­wa­dze­niem nowego sil­nika 1.0 TFSI roz­po­czy­nają się od 23,330 Euro.

Podoba się?