Odświeżony Bentley GT Speed i wersja Black Edition

491
Odświeżony Bentley GT Speed i wersja Black Edition 5

Odświe­żony Ben­tley GT Speed i wer­sja Black Edi­tion zostały poka­zane w sieci przez bry­tyj­ską markę.

Inży­nie­rom z Ben­tleya udało się zwięk­szyć moc GT Speed o zawrotne 7 KM, co daje nam 642 KM pro­du­ko­wane przez 6-litrowy, podwój­nie doła­do­wany sil­nik W12. Dzięki tej zmia­nie Ben­tley GT Speed roz­pę­dza się do setki w 4,1 sekundy.

Wię­cej zmian przy­nosi nam wer­sja Black Edi­tion ofe­ro­wana wła­śnie do Ben­tleya GT Speed. Pakiet sty­li­styczny daje wykoń­cze­nie ele­men­tów nad­wo­zia GT Speed w czar­nym poły­sku. W skład pakietu wcho­dzi rów­nież zestaw 21-calo­wych, 5-ramien­nych felg, rów­nież wykoń­czo­nych w czar­nym poły­sku. Zaci­ski hamul­ców także otrzy­mały ciemne malo­wa­nie, nato­miast na życze­nie klienta Ben­tley może zamon­to­wać zaci­ski w kolo­rze czer­wo­nym. Dodat­kowo, przy­szły wła­ści­ciel ma do wyboru 4 kon­tra­stu­jące kolory, w któ­rych poma­lo­wane zostaną front split­ter, progi i tylny dyfu­zor.

W środku GT Speed z pakie­tem Black Edi­tion ma kró­lo­wać włókno węglowe oraz stwo­rzony spe­cjal­nie dla Black Edi­tion kolor sie­dzeń i cen­tral­nej kon­soli. Ponadto, tak, jak w przy­padku nad­wo­zia, przy­szły wła­ści­ciel może zaży­czyć sobie zasto­so­wa­nie dodat­kowo kon­tra­stu­ją­cego koloru skóry na fote­lach.

Jak Wam się podoba?