Odświeżony Nissan GT-R

617
Nissan GT-T Premium Edition 15

Odświe­żony Nis­san GT-R ujrzał świa­tło dzienne przed pre­mierą na nowo­jor­skich tar­gach. Auto nie tylko zostało wypo­sa­żone w nowe ele­menty, ale rów­nież zyskało na mocy. Odświe­żony Nis­san GT-R roz­wija teraz moc 565 KM (HP), czyli 20 KM wię­cej od GT-R z 2016 roku.

Z zewnątrz auto zyskało nowy ele­menty nad­wo­zie takie, jak wykoń­czony w mato­wym chro­mie grill, nowa, wzmoc­niona maska z ina­czej wypro­fi­lo­wana w celu poprawy aero­dy­na­miki. W środku, prze­pro­jek­to­wano środ­kową kon­solę i usu­nięto ponad połowę prze­łącz­ni­ków oraz powięk­szono do 8 cali wyświe­tlacz, który od teraz ma funk­cję obsługi doty­ko­wej. Zmiany zaszły także w oko­li­cach kie­row­nicy, ponie­waż łopatki zmiany bie­gów zostały przy­cze­pione do kie­row­nicy, co ma uła­twiać zmianę bie­gów w zakrę­cie.

Odświe­żony Nis­san GT-R nosi nazwę GT-R Pre­mium Edi­tion i będzie dostępny tylko u wybra­nych deale­rów.

Jak Wam się podoba praw­do­po­dob­nie ostat­nia wer­sja tego GT-Ra?