Opel Insi­gnia to samo­chód, który ide­al­nie tra­fił w gusta  wielu euro­pej­czy­ków. Obok Skody Octa­vii to jeden z naj­czę­ściej widy­wa­nych na uli­cach samo­cho­dów tego seg­mentu. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Roz­miar w górę, waga w dół. Design był inspi­ro­wany mode­lem Monza Con­cept i to widać. W sto­sunku do pierw­szej Insi­gnii, Grand Sport został powięk­szony. “Sie­dzi” niżej o 29 mm i sze­rzej o 11 mm, zwięk­szono rów­nież roz­staw osi o 92 mm, jed­nakże nie będzie takim klo­cem jak poprzed­nik, bowiem zasto­so­wano kura­cję odchu­dza­jącą. Samo nad­wo­zie ode­lżono o 60kg, a w zależ­no­ści od wer­sji wypo­sa­że­nia, wzglę­dem poprzed­nika róż­nica może wyno­sić nawet i 175kg. Dzięki temu samo­chód nie tylko wygląda dyna­micz­nie, ale i jest dyna­miczny. Warto wspo­mnieć, że współ­czyn­nik oporu powie­trza wynosi tylko 0,26.

Opel chwali się rów­nież nowymi reflek­to­rami Led Inte­li­lux, z funk­cją aktyw­nego doświe­tla­nia drogi w zakrę­cie. W zależ­no­ści od kąta skrętu wię­cej świa­tła kie­ro­wane jest w wewnątrzną część łuku, zaś zewnętrzna jest lekko przy­ciem­niana. Zwięk­szono rów­nież samą liczbę ledów. Z 16 w Oplu Astrze, do 32. Zasto­so­wano rów­nież reflek­tor punk­towy, akty­wo­wany przy włą­cze­niu świa­teł dro­go­wych, o 400-metro­wym zasięgu  dzia­ła­nia. Dla­czego nie świa­tła lase­rowe? Opel twier­dzi, że zasto­so­wana tech­no­lo­gia jest rów­nie sku­teczna, przy czym znacz­nie tań­sza.

Nie­stety wraz z roz­cią­gnię­ciem nad­wo­zia, pojem­ność bagaż­nika nie zwięk­szyła się. 490 litrów to o 10 mniej niż w obec­nej gene­ra­cji. Wygo­spo­da­ro­wano za to wię­cej prze­strzeni dla pasa­że­rów. Opel obie­cuje poprawę jako­ści mate­ria­łów we wnę­trzu. W opcji będą dostępne przed­nie fotele AGR. Wen­ty­lo­wane, z funk­cją masażu. Oprócz tego nowość. HUD Display. Infor­ma­cje będą wyświe­tlane na szy­bie czo­ło­wej. Zasto­so­wano rów­nież cał­ko­wi­cie nowy sys­tem Intel­li­link, dostępny z Apple Car­Play oraz Android Auto. Na pokła­dzie nie zabrak­nie rów­nież dostępu do Wifi i 4G.

Ofi­cjalna pre­miera odbę­dzie się na auto salo­nie w Gene­wie w 2017 roku i praw­do­po­dob­nie wtedy zapre­zen­to­wane będą jed­nostki napę­dowe.

Nas petrol­he­adów naj­bar­dziej inte­re­suje wer­sja OPC. Wraz ze spad­kiem masy, nowa Insi­gnia ma poten­cjał.