Paczka newsów ze świata — R8 V6 (?!), Bentley Muslanne, Nowy szef Lamborghini, testy F1

539

AUDI:
Por­tal Auto­bahn dotarł do doku­mentu, z któ­rego wynika, że Audi pla­nuje wypu­ścić w 2018 r. model R8 z sil­ni­kiem V6… tak, dobrze prze­czy­ta­li­ście. Jak podej­rze­wają auto­rzy może cho­dzić jedy­nie o rynek chiń­ski, ale to zawsze krok w nie­bez­piecz­nym kie­runku. Oprócz tego Audi pla­nuje na 2018 rok masę innych pre­mier, wśród nich: A6, A7, A8, RS5, Q8 i C-BEV.

BENTLEY:
Ben­tley wypu­ścił do sieci zdję­cia odświe­żo­nego Muslanne’a, który ofi­cjal­nie zosta­nie zapre­zen­to­wany za kilka dni w Gene­wie. Auto jest szer­sze i dłuż­sze, dla uzy­ska­nia jesz­cze więk­szego kom­fortu pasa­że­rów. Muslanne napę­dzany jest sil­ni­kiem 6,7 l V8, pro­du­ku­jący 512 km i w wer­sji Speed 537 km.

Lam­bor­ghini:
Koniec ery Ste­phana Win­kel­manna. Pod jego wodzą, jako pre­zesa Lam­bor­ghini wypro­du­ko­wano takie auta jak nasz uko­chany Aven­ta­dor, Hura­can, Veneno, czy wiele pięk­nych edy­cji spe­cja­nych Gal­lardo. Win­kel­mann przy­czy­nił się do ogrom­nego wzro­stu obec­no­ści Lambo na uli­cach całego świata. Jego miej­sce zaj­mie, znany z pro­wa­dze­nia zespołu Scu­de­rii Fer­rari w F1, Ste­fano Dome­ni­cali.

F1 — testy
W ponie­dzia­łek roz­po­częły się przed­se­zo­nowe testy F1. Pierw­szy dzień pod wzglę­dem pręd­ko­ści nale­żał do Vet­tela, z kolei naj­więk­szym prze­bie­giem może szczy­cić się Mer­ce­des. Po uzy­ski­wa­nych cza­sach widać, że auta są dużo szyb­sze niż w zeszłym roku. Dzień drugi rów­nież nale­żał do Vet­tela, który uzy­skał casz o ponad sekundy lep­szy niż w zwy­cięzca kwa­li­fi­ka­cji w zeszłym sezo­nie.

F1 — zmiana sys­temu kwa­li­fi­ka­cji
Zespoły przy­jęły pro­po­no­waną zmianę. Nie roz­pi­su­jąc się, nad­mie­nimy, że cho­dzi tu o sys­tem KO. Co jakiś czas odpa­dać będzie kie­rowca z naj­słab­szym cza­sem. Dzięki temu kwa­li­fi­ka­cje powinny zyskać na wido­wi­sko­wo­ści. Każdy będzie musiał od razu krę­cić dobre czasy.landscape-1436791775-r8lead1