Pagani Huayra Pearl

572
Pagani Huayra Pearl 2

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPagani Huayra Pearl to pierw­sza Huayra wypro­du­ko­wana w ramach nowego pro­gramu pro­duk­cji aut na spe­cjalne zamó­wie­nie. Poprzez nowy pro­gram Pagani, może­cie stać się wła­ści­cie­lami wyjąt­ko­wej Huayry, do któ­rej sami dobie­rze­cie nad­wo­zie i jego dodat­kowe ele­menty.

Pagani Huayra Pearl różni się od zwy­kłej Huayry wlo­tem na dachu, dzie­lo­nym tyl­nym skrzy­dłem i aktywny dyfu­zo­rem. Wię­cej infor­ma­cji na temat spe­cy­fi­ka­cji aut z nowego pro­gramu Pagani zosta­nie zapre­zen­to­wana w przy­szło­ści.

W pro­duk­cji znaj­duje się rów­nież inna wyjąt­kowa Huayra z nowego pro­gramu Pagani o nazwie Her­mes.

Stan­dar­dowa Huayra napę­dzana jest 6-litro­wym sil­ni­kiem V12 twin turbo o mocy 730 KM. Wer­sja BC roz­wija moc 800 KM.

Naszym zda­niem jest piękna! A Wy co myśli­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!