Jesz­cze przed mar­co­wym salo­nem Genew­skim, Hora­cio Pagani posta­no­wił ucie­szyć nas Huayrą Road­ster. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Według Hora­cio był to naj­bar­dziej skom­pli­ko­wany pro­jekt z dotych­cza­so­wych. Piękne nad­wo­zie targa ze zdej­mo­wa­nym pane­lem dachu, który pra­wie w cało­ści wyko­nany jest ze szkła.

Huayra Road­ster, zacho­wuje 7 bie­gową sekwen­cyjną skrzy­nię, oraz 6,0 litrowe serce od AMG. V12 Twin-turbo gene­ruje teraz 754 KM i 738 Nm momentu. Stan­dar­dowa Huayra od 0–100 przy­spie­sza w 2,8 sek, nie­stety nie udo­stęp­niono ofi­cjal­nych danych na temat sprintu wer­sji otwar­tej. Warto dodać, co nie zda­rza się czę­sto, wer­sja Road­ster waży mniej od Coupe o całe 70kg. Well done Hora­cio.

Wię­cej szcze­gó­łów dowiemy się na auto­sa­lo­nie w Gene­wie.