Pagani Huayra Roadster

624
Pagani Huayra Roadster 4

Pagani Huayra Road­ster praw­do­po­dob­nie zosta­nie zapre­zen­to­wane na tego­rocz­nym Peb­ble Beach Con­co­urs d’Elegance. Potwier­dzają to źró­dła z fabryki Pagani.

Auto ma być na ostat­nich sta­diach roz­woju i, po wer­sji coupe i BC, będzie trze­cią wer­sją dostęp­nej Huayry. Prze­pro­jek­to­wane zostaną drzwi, dotych­czas otwie­rane do góry (w stylu Gul­l­wing) no i oczy­wi­ście zmie­niony zosta­nie dach, na miękki z moż­li­wo­ścią zdję­cia. Ponadto, Huayra Road­ster dosta­nie nowe zawie­sze­nie.

Złą wia­do­mo­ścią jest fakt, iż wypro­du­ko­wa­nych będzie 100 egzem­pla­rzy, a na 75 wpła­cono już zaliczki.

Na pocie­sze­nie podobno Pagani roz­wija, także wer­sje road­ster Huayry BC.

Jak Wam się podoba taka wizu­ali­za­cja Huayry Road­ster?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!