59 pole posi­tion w karie­rze dla Lewisa Hamil­tona. Za jego ple­cami na star­cie ustawi się Nico Ros­berg, a nie było to takie oczy­wi­ste.MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Od początku week­endu można było odnieść wra­że­nie, że Nico Ros­berg cierpi na cho­robę wyso­ko­ściową. Nooo, nie błysz­czał. Obaj kie­rowcy Red Bulla troszkę pogu­bili się w Q3, dzięki czemu Nie­miec wbił się na 2 pole. Tuż za ple­cami Byków drugi Nico. Wiel­kie brawa dla Hul­ken­berga. Mimo kon­traktu z Renault na przy­szły sezon moty­wa­cja jest w nim silna. Przed wła­sną publiką nie wytrzy­mał ciśnie­nia Ser­gio Perez, koń­cząc udział w kwa­li­fi­ka­cjach na 12 pozy­cji.

Roz­cza­ro­wa­niem (jak co tydzień) są kie­rowcy Fer­rari. Oby­dwaj pre­zen­to­wali świetne tempo w tre­nin­gach, ba nawet w Q1 i Q2, fani w końcu mogli mieć nadzieję na udane kwale. Znów coś się zepsuło. O ile Raik­ko­nen miał drobne pro­blemy z samo­cho­dem, o tyle postawa Vet­tela jest roz­cza­ro­wu­jąca. Mało bra­ko­wało, a lepsi oka­za­liby się kie­rowcy Wil­liamsa. Osta­tecz­nie usta­wią się za czer­wo­nymi.

Warto w jutrzej­szym wyścigu zer­kać na Car­losa Sainza. Hisz­pan czuje się na tym torze jak ryba w wodzie. Może o podium nie powal­czy, ale szansa na dobre punkty jest duża. Alonso tuż za pierw­szą dzie­siątką i nie­wiele dalej But­ton. Nie jest źle w McLa­re­nie, choć z pew­no­ścią marzą już o zakoń­cze­niu sezonu.

Jutrzej­szy wyścig może oka­zać się klu­czem do suk­cesu dla Lewisa i gwoź­dziem dla Ros­berga. Świetne tempo kie­row­ców Red Bulla na dystan­sie wyścigu i byki mogą pogrą­żyć dość nie­mra­wego wice­mi­strza, jedyne czego potrze­buje do zwy­cię­stwa Hamil­ton to pewny start i nie­za­wodny samo­chód. Na pewno będzie gorąco, o to posta­rają się sza­leni mek­sy­kań­scy kibice. Start nie­dziela 20:00 czasu pol­skiego.

Usta­wie­nie na star­cie: 1. Hamil­ton; 2. Ros­berg; 3. Ver­stap­pen; 4. Ric­ciardo; 5. Hül­ken­berg; 6. Räik­könen; 7. Vet­tel; 8. Bot­tas; 9. Massa; 10. Sainz; 11. Alonso; 12. Pérez; 13. But­ton; 14. Magnus­sen; 15. Erics­son; 16. Wehr­lein; 17. Guti­ér­rez; 18. Kwiat; 19. Nasr; 20. Ocon; 21. Gro­sjean; 22. Pal­mer (z alei ser­wi­so­wej)