Porsche 718 Boxster

750
718 Boxster

Porsche szy­kuje dla nas małą rewo­lu­cje pod wzglę­dem nazw aut. Do dotych­cza­so­wego Boxstera i Cay­mana zostało dodana liczba 718, nawią­zu­jąca do wyści­gówki Porsche z lat 60.

Kolej­nym nawią­za­niem do tego modelu i dość dużą zmianą w sto­sunku do dotych­cza­so­wych naj­mniej­szych Porsche jest zasto­so­wa­nie 4-cylin­dro­wych sil­ni­ków. Sil­niki wspie­rane są turbo, dzięki czemu udało się uzy­skać moc na miarę marki.

Pod­sta­wowa, 2-litrowa wer­sja osiąga moc 300 km, a Boxster S dys­po­nu­jący jed­nostką 2,5-litrową osiąga 350 km. Mimo zmniej­sze­nia liczby cylin­drów moc została zwięk­szona w obu przy­pad­kach o 35 km.

Pyta­nie jak to będzie brzmiało.

Porsche w swoim komu­ni­ka­cie pra­so­wym pod­kre­śla jesz­cze cał­ko­wi­cie nowy design, zasto­so­wa­nie nowego PCM (Porsche Com­mu­ni­ca­tion Mana­ge­ment z ekra­nem doty­ko­wym.

W Pol­sce od 30 kwiet­nia 2016 r.

Nam się cał­kiem podoba, szcze­gól­nie w wer­sji S. Daj­cie znać w komen­ta­rzach, co Wy o nich sądzi­cie!

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

718 Boxster
718 Boxster
718 Boxster
718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster S