Porsche 718 Cayman

577
porsche 718 5
718 Cayman S

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘZale­d­wie kilka tygo­dni po pre­mie­rze road­stera 718 Boxster gamę nowej serii samo­cho­dów Porsche z umiesz­czo­nym cen­tral­nie sil­ni­kiem uzu­peł­nia spor­towe coupé Porsche 718 Cay­man.

Porsche 718 Cay­man korzy­sta z tych samych 4-cylin­dro­wych, tur­bo­do­ła­do­wa­nych sil­ni­ków typu bok­ser co 718 Boxster. W rezul­ta­cie, po raz pierw­szy, zarówno jed­nostki coupé, jak i road­stera legi­ty­mują się iden­tyczną mocą. Bazowa wer­sja z pojem­no­ści 2 litrów osiąga 221 kW (300 KM). Model „S” przy pojem­no­ści 2,5 litra gene­ruje 257 kW (350 KM). W porów­na­niu z poprzed­ni­kami w obu przy­pad­kach ozna­cza to przy­rost mocy o 18 kW (25 KM).

Impo­nu­jący moment obro­towy nowych sil­ni­ków 718 Cay­man zapew­nia przy­jem­ność z jazdy i zwin­ność nawet przy niskich obro­tach. 2-litrowy sil­nik Porsche 718 Cay­man osiąga 380 Nm mak­sy­mal­nego momentu obro­to­wego (+90 Nm) w sze­ro­kim prze­dziale 1950–4500 obr./min. 2,5-litrowa jed­nostka 718 Cay­man S wyróż­nia się tur­bo­sprę­żarką o zmien­nej geo­me­trii łopa­tek (VTG), dotych­czas zare­zer­wo­waną wyłącz­nie dla Porsche 911 Turbo. W „718” sprę­żarkę VTG po raz pierw­szy dodat­kowo wypo­sa­żono jed­nak w zawór waste­gate. Sil­nik nowego modelu wytwa­rza 420 Nm mak­sy­mal­nego momentu obro­to­wego (+50 Nm) od 1900 do 4500 obr./min.

Porsche 718 Cay­man z prze­kład­nią PDK i opcjo­nal­nym pakie­tem Sport Chrono przy­spie­sza od 0 do 100 km/h w 4,7 s, a jego pręd­kość mak­sy­malna wynosi 275 km/h. 718 Cay­man S na sprint od zera do „setki” potrze­buje 4,2 s i osiąga pręd­kość mak­sy­malną 285 km/h.

Zupeł­nie nowe zestro­je­nie pod­wo­zia 718 Cay­man pozwo­liło na popra­wie­nie sztyw­no­ści bocz­nej i pre­cy­zji pro­wa­dze­nia kół. Inży­nie­ro­wie Porsche zasto­so­wali sztyw­niej­sze sprę­żyny i sta­bi­li­za­tory, odpo­wied­nio zmo­dy­fi­ko­wali też cha­rak­te­ry­stykę amor­ty­za­to­rów. Układ kie­row­ni­czy – o 10% bar­dziej bez­po­średni – zwięk­sza zwin­ność i radość z jazdy.

Kom­plek­sowo zmo­der­ni­zo­waną tech­no­lo­gię odzwier­cie­dla wyra­zi­sty design nowego Porsche 718 Cay­man. Napięte pro­por­cje, sze­ro­kie wloty powie­trza z przodu i po bokach oraz nisko popro­wa­dzona linia maski pod­kre­ślają dodat­kowy ładu­nek dyna­miki. Przedni pas ma teraz ostrzej­sze, bar­dziej musku­larne rysy, a jego optyczną sze­ro­kość pod­kre­ślają smu­kłe lampy nad wlo­tami powie­trza, odpo­wia­da­jące za świa­tła posto­jowe i kie­run­kow­skazy. Zmo­dy­fi­ko­wany tylny pas wygląda na znacz­nie szer­szy – to zasługa ozdob­nego, czar­nego pasa z lśnią­cym wykoń­cze­niem i napi­sem „Porsche” pomię­dzy lam­pami. Rów­nież same lampy zostały kom­plet­nie prze­pro­jek­to­wane. Wyróż­niają się trój­wy­mia­ro­wym desi­gnem i czte­ro­punk­to­wymi świa­tłami hamo­wa­nia, które zdają się swo­bod­nie uno­sić wewnątrz klo­szy.

W kabi­nie zmiany są widoczne zarówno w przy­padku 718 Cay­man, jak i 718 Boxster. Nowa jest górna część deski roz­dziel­czej wraz z otwo­rami wen­ty­la­cyj­nymi oraz spor­towa kie­row­nica wzo­ro­wana na tej z 918 Spy­der. Lista wypo­sa­że­nia wzbo­ga­ciła się o sze­ro­kie moż­li­wo­ści łącz­no­ści w ramach nowego, mon­to­wa­nego seryj­nie sys­temu mul­ti­me­dial­nego Porsche Com­mu­ni­ca­tion Mana­ge­ment (PCM).

Modele 718 Cay­man oraz 718 Cay­man S można już zama­wiać. Ich wpro­wa­dze­nie na rynek euro­pej­ski roz­po­czyna się 24 wrze­śnia 2016 roku. Po raz pierw­szy wer­sja z twar­dym dachem cenowo pla­suje się poni­żej odmiany otwar­tej – tak samo jak w przy­padku modeli 911. W Pol­sce ceny nowego Porsche 718 Cay­man star­tują od 224 510 zło­tych, a 718 Cay­man S – od 318 620 zło­tych.

Pomimo, że Porsche nie wpro­wa­dziło wielu rewo­lu­cyj­nych zmian, nam nowy 718 Cay­man bar­dzo przy­padł do gustu. A Wy co sądzi­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!