Porsche 911 964 RWB

583

Akira Nakai wkro­czył ze swo­imi wyjąt­ko­wymi pro­jek­tami na rynek Nowej Zelan­dii.

Dwie 911, któ­rymi zade­biu­to­wał w tym regio­nie, otrzy­mały cha­rak­te­ry­styczne dla RWB baaaar­dzo sze­roki body kit, posze­rzony zawias i wiel­kie spoj­lery.

RWB 911 New Zealand RWB 911 New Zealand1 RWB 911 New Zealand2Jak Wam się podo­bają taki mody­fi­ka­cje kla­sycz­nych 911? Są tu jacyś fani RWB?

PS Rów­nież w Pol­sce jedna się buduje.

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

[/fusion_text]