Porsche 911 GT3 Facelift i 911 R

534

Dwie nowe 911 zostały ostat­nio zła­pane przez foto­gra­fów. Pierw­sze z nich to odświe­żone 911 GT3, które zostało zmie­nione tak, aby odpo­wia­dało nowej linii 911. Na zdję­ciach, auto ma zmie­niony przedni zde­rzak i przed­nie reflek­tory. To co pozo­stało nie­zmie­nione to tył. Nie wiemy, czy Porsche będzie maj­stro­wało jesz­cze przy tym ele­men­cie. Bez zmian ma pozo­stać 3,8-litrowy sil­nik. (Na zdję­ciach ze spoj­le­rem)

Druga nowość to 911 R, które jest cał­kowicie nowym mode­lem w gamie 911. Auto będzie miało dużo wspól­nego z 911 GT3. Mię­dzy innymi oba auta będą dzie­lić NA 3,8-litrowy sil­nik. Głów­nym atu­tem 911 R ma być manu­alna skrzy­nia bie­gów. Na zdję­ciach auto nawią­zuje do GT3 także wyglą­dem, z wyjąt­kiem tyl­nego spoj­lera, któ­rego docisk pró­bo­wano zre­kom­pen­so­wać dużym tyl­nym dyfu­zo­rem. Na finalny wygląd auta musimy pocze­kać praw­do­po­dob­nie do Genewy. 

Które lep­sze?

Porsche-911-GT3-Facelift-002 Porsche-911-GT3-Facelift-008 Porsche-911-R-2 Porsche-911-R-8Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!