Porsche 911 R

803

Porsche zapre­zen­to­wało w Gene­wie limi­to­wane do 991 egzem­pla­rzy Porsche 911 R, napę­dzane 4-litro­wym, 6-cylin­dro­wym wol­nos­są­cym sil­ni­kiem, roz­wi­ja­jące moc 500 KM (HP). Naj­waż­niej­szym ele­men­tem 911 R, który czyni to auto wyjąt­ko­wym, jest manu­alna 6-bie­gowa skrzy­nia bie­gów. Moc 500 KM osią­gana jest przy 8,500 obro­tów. O odpo­wied­nie odpro­wa­dza­nie spa­lin i dźwięk sil­nika zadba tyta­nowy wydech. Waga auta wynosi jedyne 1370 kg.

911 R do setki przy­spie­sza w 3,8 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna wynosi 323 km/h.

Nowe Porsche wypo­sa­żone jest w zawie­sze­nie znane z 911 GT3 RS, ze skrętną tylną osią, w stan­dar­dzie otrzy­mu­jemy także cera­miczne hamulce (Porsche Cera­mic Com­po­site Bra­kes), sys­tem Porsche Sta­bi­lity Mana­ge­ment, jak rów­nież sys­tem double-dec­lutch. Funk­cja ta uru­cha­miana jest za pomocą przy­ci­sku i pomaga per­fek­cyj­nie redu­ko­wać biegi, bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia zaawan­so­wa­nych tech­nik zmiany bie­gów.

Z zewnątrz, 911 R wygląda pra­wie jak GT3, z wyjąt­kiem tyl­nego spoj­lera. Zamiast spoj­lera, konieczny docisk dostar­czany jest przez tylni dyfu­zor. Bar­dzo przy­pa­dły nam ozna­cze­nia nowego modelu nawią­zu­jące desi­gnem do ozna­czeń pierw­szych modeli Porsche.911r4

Z kolei wewnątrz dosta­jemy kie­row­nicę o śred­nicy 360mm, nie­stety inną niż te zasto­so­wane w 918 i GT3 RS oraz fotele kubeł­kowe znane z 918 Spy­der i 911 GT3 RS, z tapi­cerką nawią­zu­jącą desi­gnem do pierw­szej 911 z lat sześć­dzie­sią­tych. 911r