Porsche 919 hybrid — 24h Le Mans 2015

483

Jeśli ktoś z Was nie ma pro­blemu ze zro­zu­mie­niem angiel­skiego lub nie­miec­kiego, to gorąco pole­camy doku­ment przy­go­to­wany przez Porsche — Our return. Obraz przed­sta­wia drogę jaką prze­szedł spe­cjalny dział motor­sportu Porsche od momentu pod­ję­cia decy­zji o powro­cie do wyści­gów dłu­go­dy­stan­so­wych w kla­sie LMP 1 (pro­to­typy) do ich pierw­szego po prze­rwie, a jed­no­cze­śnie 17 zwy­cię­stwa w wyścigu 24h Le Mans.

Link do wer­sji angiel­skiej: https://www.youtube.com/watch?v=w_QazJD9nyI

Link do wer­sji nie­miec­kiej: https://www.youtube.com/watch?v=Z4-sQK_VnJ4

Jesz­cze raz gorąco pole­camy!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!