Porsche Carrera 4S Stinger

448

Poka­za­li­śmy Wam już różne waria­cje Lambo, czy McLa­rena, dzi­siaj przy­szedł czas na Porsche od Top­Cars.

4S Stin­ger jest dość dużą mody­fi­ka­cją stan­dar­do­wej 911 Car­rery 4S. W oczy rzu­cają się mocno posze­rzone nad­kola, cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wane zde­rzaki oraz boczne panele. Nie wiemy czy wpływa to jakoś szcze­gól­nie na aero­dy­na­mikę i pro­wa­dze­nie, ale chyba nie to przy­świe­cało Top­Cars przy pro­jek­to­wa­niu mody­fi­ka­cji. Wszyst­kie nowe czę­ści są oczy­wi­ście wypro­du­ko­wane z kar­bonu dla zmniej­sze­nia wagi. Auto otrzy­mało rów­nież nowe felgi od ADV.1, które nam cał­kiem przy­pa­dły do gustu. 

Tuner posta­rał się także o zmiany pod maską. Moc została zwięk­szona do 500 km (+80).

Jak Wam się podoba?

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!Porsche-911-Stinger-1 Porsche-911-Stinger-2 Porsche-911-Stinger-3