Porsche E 911

1344

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘWidząc, że świat moto­ry­za­cji co raz chęt­niej sięga po napędy elek­tryczne w swo­ich naj­now­szych pro­duk­tach, z pew­no­ścią docze­kamy czasu kiedy także taka ikona jak 911 będzie dostępna w wer­sji napę­dza­nej wyłącz­nie przez motor elek­tryczny. Pro­jekt autor­stwa stu­dia rc82 work­chop pre­zen­tuje jak mogłoby wyglą­dać 911 przy­szło­ści. Przed Wami Porsche E 911.

Jak widać stu­dio oparło swoją wizję o Porsche Mis­sion-E, który ma tra­fić do pro­duk­cji do 2020 roku. Do kon­ceptu doło­żyli tro­chę kla­sycz­nej sty­li­styki 911 i wyszło im.. no wła­śnie, arcy­dzieło, czy może szrot?

Auto czer­pie rów­nież z innych modeli, mię­dzy innymi 918 Spy­der, od któ­rego E 911 poży­czyło felgi.

Nam cał­kiem przy­padł do gustu taki ren­der, a Wy co myśli­cie?