Porsche Macan — Prior Design

869

Znana ze zwy­kle dość dużych mody­fi­ka­cji wizu­al­nych, firma Prior Design stwo­rzyła tzw. wide body do best­sel­lera spod znaku Porsche. Body kit do Macana ozna­czony jako PD600M to przede wszyst­kim roz­bu­do­wane zde­rzaki, lotki i przede wszyst­kim mocno posze­rzone nad­kola. Całość wyko­nana została z włókna szkla­nego, więc ceny nie powinny powa­lać, tak jak w przy­padku mody­fi­ka­cji kar­bo­no­wych.

Na życze­nie klienta, Prior Design może także zająć się mody­fi­kacją wnę­trza, zawie­sze­nia, a także wyde­chu.

Jak Wam sie podoba Macan w takim ubranku?

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!prior macan 1 prior macan 2 prior macan 3