Porsche Mission E — 2020

782
porsche mission e 4

Porsche Mis­sion E zostało zapre­zen­to­wane we wrze­śniu tego zeszłego roku i od razu zain­try­go­wało wielu fanów moto­ry­za­cji.

Przy­cią­ga­jąca wzrok i rewo­lu­cyjna kon­struk­cja przy­go­to­wana przez markę ze Stu­garttu poka­zuje Nam kie­ru­nek roz­woju Porsche, któ­rego ambi­cją jest pro­du­ko­wa­nie zarówno raso­wych spor­to­wych maszyn napę­dza­nych sil­ni­kami spa­li­no­wymi, jak i pro­du­ko­wa­nie aut dostar­cza­ją­cych zna­ko­mi­tych wra­żeń z jazdy i jed­no­cze­śnie będą­cymi przy­ja­znymi dla śro­do­wi­ska.

Cie­ka­wostką jest, że pre­zes Porsche zapew­nia, że wygląd auta nie będzie zna­cząco odbie­gał wyglą­dem od kon­ceptu, co naszym zda­niem jest zde­cy­do­wa­nym atu­tem Porsche Mis­sion E.

Przy­po­mnijmy, że marka zapo­wie­działa zasięg na pozio­mie 500 km i czas łado­wa­nia do 80% na pozio­mie 15 min, co sta­no­wi­łoby rewo­lu­cyjne przy­spie­sze­nie czasu łado­wa­nia. Dodat­kowo moc auta ma wyno­sić około 600 KM, a przy­spie­sze­nie do setki 3,5 sekundy. Pre­zes Porsche wska­zuje, że jazda Mis­sion E ma przy­po­mi­nać jazdę Porsche 918 Spy­der w try­bie EV.

Jak zwy­kle przy takich pro­jek­tach poja­wia się masa pro­ble­mów. Jed­nym z nich jest czas łado­wa­nia Porsche Mis­sion E na pozio­mie 15 min, które jest uzy­ski­wane tylko za pomocą łado­warki o para­me­trach 800 wol­tów — 150 kW. Nie­stety, taka infra­struk­tura, póki co, nie ist­nieje, jed­nak pre­zes Porsche zapew­nia, że marka jest w nie­ustan­nym kon­tak­cie zarówno z rzą­dami pań­stwa, jak i innymi pro­du­cen­tami i jest gotowa na doko­na­nie nie­zbęd­nych inwe­sty­cji w tej kwe­stii.

O roz­wią­za­niu tego i innych pro­ble­mów będzie Was infor­mo­wać na bie­żąco.

Co sądzi­cie o Porsche Mis­sion E? My już nie możemy się docze­kać!

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

2 KOMENTARZE