Porsche Panamera Shooting Brake/Estate/Sport Turismo

1423

Nowa wer­sja Pan­amery została przy­ła­pana na dro­go­wych testach. Róż­nice, w sto­sunku do przy­ła­pa­nej już wcze­śniej Pan­amery nowej gene­ra­cji są nie­wiel­kie, za wyjąt­kiem dodat­ko­wej prze­strzeni uzy­ska­nej przez pod­nie­sie­nie linii nad­wo­zie w tyl­nej czę­ści.

Auto zostało zbu­do­wane na bazie con­ceptu Sport Turi­smo zapre­zen­to­wa­nego w 2012 r. (zdję­cie w komen­ta­rzach). Pierw­sze zapo­wie­dzi budowy nowej wer­sji Pan­amery miały miej­sce w 2014 r., więc Porsche miało tro­chę czasu na zapro­jek­to­wa­nie auta, które ma stać się głów­nym rywa­lem dla CLS’a Sho­oting Brake. 

Pro­jek­tanci Porsche roz­wa­żali w 2014 r. także pro­duk­cję wer­sji coupe i conver­ti­ble Pan­amery, ale ich pro­duk­cja jest mało praw­do­po­dobna.

Pre­miera być może już w tym roku. Pro­duk­cja raczej przy­szły.

Jak Wam się podoba?

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

Zdję­cia: autoexpress.co.ukpanamera kombi 1 panamera kombi 2 Panamera-Sport-Turismo-121