Mercedes-Benz Sechszylinder-Benzinmotor M256 ; Mercedes-Benz six-cylinder engine M256. Engine cross section;

W erze down­si­zingu, siliki o pojem­no­ści dwóch kar­to­nów mleka napę­dza­jące rodzinne sedany nikogo już nie dzi­wią. Takie czasy. Na szczę­ście wkrótce może się to zmie­nić. MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Kon­cern PSA, a także Renault-Nis­san zapo­wie­dział stop­niowe odcho­dze­nie od naj­mniej­szych jed­no­stek, poni­żej 1,2 litra. Kul­tura pracy takich wysi­lo­nych sil­nicz­ków jest prze­ciętna i nie daje wiel­kich oszczęd­no­ści, a i żywot­ność pew­nie nie będzie naj­lep­sza.

Inży­nie­ro­wie Mer­ce­desa przed­sta­wili plan sil­ni­kowy kon­cernu na naj­bliż­sze kilka lat. Rzę­dowe czwórki, szóstki oraz nowe V8-zarówno ben­zy­nowe, jak i wyso­ko­prężne (V8 tylko ben­zyna). Jedną z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji będzie motor o ozna­cze­niu M256. Fani samo­cho­dów z gwiazdą na masce już zacie­rają ręce, wszak z takich jed­no­stek nie­gdyś sły­nął Mer­ce­des.

3.0 Turbo, 408KM i 370nM momentu obro­to­wego, czyż nie brzmi kusząco? Mer­ce­des zapo­wie­dział stop­niową “elek­try­fi­ka­cję” jed­no­stek. Co to ozna­cza? Rzę­dowy gene­ra­tor startu (ISG) ma wspo­ma­gać sil­nik pod­czas rusza­nia, np. z sys­te­mem start/stop i dawać kopa do 15kW ener­gii, a także pra­co­wać jak alter­na­tor dla 12-vol­to­wego sys­temu na pokła­dzie, a także jako część 48-vol­to­wego sys­temu odpo­wie­dzial­nego za elek­tryczną pompę wody, kom­pre­sor kli­ma­ty­za­cji, a także pod­trzy­ma­nie turbo. Wg. inży­nie­rów sys­tem jest w sta­nie roz­krę­cić tur­bine do 70tyś obro­tów w ciągu 0.3 sekundy! Turbo lag? Co to takiego?

Inną zaletą sys­temu ISG, w zależ­no­ści od stop­nia nała­do­wa­nia bate­rii ma być odcią­że­nie sil­nika spa­li­no­wego, by ten pra­co­wał w korzyst­niej­szym zakre­sie obro­tów. Dzięki tej zmyśl­nej tech­no­lo­gii, sil­nik będzie znacz­nie bar­dziej kom­pak­towy. Pocket R6, będzie można zna­leźć pod maską nad­cho­dzą­cej klasy X, czyli nowego pick upa ze Stut­t­gartu, a także w odświe­żo­nej kla­sie S. Ja popro­szę to cudo i swap do W124

JT.